Förundersökning – delaktighet och slutsatser


Förundersökningen genomfördes den 8-15 November 2009 i nära samverkan med medarbetare på nämnda Agency of Culture and Tourism i Mekele och med en grupp av de ansvariga för Debre Selam Mika’el. Vi möttes av stor värme och entusiasm från både den unge kyrkoherden Emmanuel och hans medarbetare.

 

Här, till vänster, ses den charmerande kyrkoherden Edul Tesfay i samspråk med en assistent.

Syftet var att inhämta nödvändig information inför en planerad konservering av kyrkans konstnärliga utsmyckningar. De resultat undersökningen gav har legat till grund för ett konserveringsprogram där metoder har fastställts och en arbetsbeskrivning gjorts.

Detta är nu inte platsen att närmare presentera detaljer i själva genomförandet. För den specialintresserade hänvisas till ovan nämnda vetenskapliga rapport, som ännu bara föreligger i tryckt form för internt bruk. Så snart tid och finansiering för en separat databas finns kommer den att publicera där. Jag skall i det följande med bilder och korta kommentarer i allt väsentligt  presentera de olika momenten i undersökningen.

Assisterande präster 1.

Delaktighet var vid planeringen ett nyckelord, ett ord som för teamet har blivit ett honnörsord. Den varma och i praktiska ting mycket konstruktiva samverkan med anställda präster och diakoner under de intensiva dagarna av arbete och samspråk i Debre Selam Mika’el kom att gälla alltifrån att sköta den elgenerator som gav ström till våra arbetslampor till att hjälpa till med stegar, med att flytta lampor och att assistera oss vid uppmätningar, fotografering och annat. På bilderna här ovanför ser vi några av de assisterande prästerna och diakonerna i norra sidoskeppet. Observera lunetten strax bakom Karl-Gunnar Olsson i bilden till vänster. Det var här vi fann ängeln vars framtagning nedan steg för steg beskriv.

Det vänliga tillmötesgåendet och den samverkan som präglade dessa intensiva dagar var betydelsefullt för oss såväl som för våra etiopiska vänner. Vi förstod att det på denna plats skulle gå bra att genomföra det projekt vi förberedde. Det lokala kyrkorådet utsåg fem stycken att assistera oss, och som några av bilderna visar gick dessa in i uppgiften med glädje och stort engagemang.

 

Våra vänner de anställda prästerna vid samtal med Karl-Gunnar Olsson som här ställde frågor apropå byggnadsmaterialens ursprung – begynnande forskning.

Bland dessa ingick kyrkoherden själv, en ståtlig person, dock inte för fin för att själv hjälpa till. Vi ser honom i bilden nedan hålla undan ett draperi i samband med fotografering av undertecknad. Bredvid honom hjälper en liten assistent och diakon – i tolv- trettonårsåldern –  till att hålla i stegen.  Vid sidan av de i en förundersökning brukliga vägarna att finna ut vad som orsakar skador – skador som när det gäller bildutsmyckningen i denna kyrka är mycket allvarliga – men också byggnadsmaterials beskaffenhet och ursprung hade vi också stor glädje av de samtal och intervjuer vi hade vi med människorna på platsen. Dessa möten kom också att gälla frågan om konserveringen som sådan. Ett av dessa samtal mellan teamet och de ansvariga ses i bilden ovan, där Karl-Gunnar Olsson ställer frågor apropå byggnadsmaterialens ursprung. Och dialogen med dessa människor som tillhör ett levande småbrukarsamhälle av ett slag som inte längre existerar i Västerlandet och som företräder en rik och alltjämt blommande tradition som vårdats under århundraden, var för teamet berikande, ja, oförglömligt.

Kyrkoherden och en mycket ung diakon assisterar teamet.

 

Det praktiska genomförandet samt några slutsatser

Bland de arbetsmoment som ingick i undersökningen och som i ord och bild presenteras längre fram i denna artikel kan nämnas:

Fotografisk dokumentation, uppmätningar och teknisk analys av byggnaden: Fotodokumentationen inkluderade den arkitektoniska gestaltning som sådan och dess konstruktion med fokus på de skador denna kyrka uppvisar. Den byggnadstekniska undersökningen inkluderade sökandet efter strukturella skador, bestämning av invändiga klimatförhållanden, förekomst av vatten och/eller hög fukthalt i byggnadsmaterial och muralmålningar, byggnadens beståndsdelar, material, materials ursprung och egenskaper såväl som vattnet runt byggnaden (se planritningen och den tidigare nämnda grottgång som löper längs med norra sidoskeppets yttervägg där en bäck vissa tider under året bildas).

En ingående okulär besiktning och fotodokumentation gjordes av samtliga målningar i det norra sidoskeppet. Denna utfördes tum för tum, med avseende styrka och porösitet; befintligt måleri på puts; sprickbildningar; färgförändringar och nedsmutsning. Här genomfördes också två rengöringsprover, det första med s.k. Gomma Pane (en rengöringsdeg för bruk vid målerikonservering) och det andra med en svag, vattenbaserad lösning. Dessa gjordes i båda fallen i den västra lunetten i det norra sidoskeppet. Om hur man framställer Gomma Pane och om framtagningen av en sedan århundraden tillbaka osynlig målning föreställande en ängel, som nämnda rengöringar resulterade i, beskrivs ingående i ord och bild längre fram i artikeln. Vid sidan av denna skadeinventering av målningar och puts i det norra sidoskeppet gjordes i samma syfte en omfattande och detaljerad fotografisk dokumentation av målningarna på mittskeppets västra vägg och av samtliga målningar i södra sidoskeppet.

Vid sidan av detta utfördes mätningar av olika slag: Preliminär uppmätning av byggnadens mått och måtten på respektive muralmålning utfördes, såväl som mätning av befintlig fukthalt i väggar, puts och muralmålningar. Invändig och utvändig klimatmätning har under 2009 och 2010 genomförts under torr- respektive regnperioderna.

Målerikonservator Carmen Deas förde anteckningar vid mätningar och provtagningar.

En rad provtagningar för teknisk/vetenskaplig analys, nödvändiga för att få en generell och partiell uppfattning av skadebild och orsakssammanhang gjordes också. Dessa kom att gälla salthalten i väggar och muralmålningar (saltextrahering) gjordes och stickprov togs på smuts (skrapprov) puts (ett utsnitt), pigment (mikrosnitt), murbruk, sten och vatten (från nämnda bäck, se planritning ovan).

Den ingående vetenskapliga rapport för internt bruk som jag redan har talat om är benämnd: REPORT ON OCULAR AND TECHNICAL EXAMINATION OF BUILDING AND PAINTINGS. THE CHURCH OF DEBRE SELAM MIKA’EL, TIGRAI, ETHIOPIA, NOVEMBER 2009. Denna och annat material för vårt projekt  kommer i sinom tid att publiceras på SCECH:s databas.

 

Vittrande fresk. Detalj ur scen med dansant elefant och livlig liten ryttare – ett barn med turban. Västra väggen, norra sidoskeppet.

Vad byggnaden beträffar är denna i det stora hela i ett förhållandevis gott skick. Längs med det norra sidoskeppet finns dock flera allvarliga strukturella skador. Den generella skadebilden för muralmålningarna är alarmerande och nedsmutsningen av dessa omfattande, orsak av kontinuerligt förfall och föroreningar av skilds slag (sot från vaxljus och rökelser mm) som pågått sedan byggnaden uppfördes. Skadorna på dessa målningar såväl som på den puts som de är utförda på är stora. Allvarliga sprickbildningar förekommer på flera platser, ett flertal målningar är svårt saltskadade och under fortgående vittring som inom några år kommer att ha ruinerat samtliga målningar i kyrkan. De problem som orsakar dessa har med såväl putsens beskaffenhet att göra som med det generella klimatet i kyrkorummen: en hög- och under dagens lopp kraftigt växlande fukthalt som får jonisk bundet salt i material (väggar och puts) att röra på sig, vandra och utsöndras i målningsskikten och (när det gäller norra sidoskeppet) på salt som kapilärt förs in i väggar och puts från vatten ur nämnda heliga bäck. Detta bekräftas av resultaten efter analys av våra provtagningar på material såväl som av klimat- och fuktmätningar. De åtgärder vi ämnar vidta för att bota denna skada kommer så småningom att presenteras på nämnda databas.

Det unika konstnärliga utsmyckningarna i Debre Selam Mika’el – de äldsta bevarade i Etiopien vid sidan av den i ovan nämnda kyrka Yemrähannä Krestos – är i mycket dåligt skick. Den stora del av bildprogrammet som dock ännu återstår går att rädda och åter sättas i skick. Men om inget görs inom några år kommer hela detta kulturarv att vara skattat åt förgängelsen

______________________________________________________________________________________

Fortsättning: En tusen år gammal ängel visar sitt ansikte

 

 

 

Copyright  © Text  och bild SCECH, författaren och fotografer 2011


Lämna ett svar