Art. 1.


DEBRE SELAM MIKA’EL
– ett kulturellt biståndsprojekt

Damage to cultural property belonging to any people whatsoever
means damage to the cultural heritage of all mankind
since each people makes its contribution to the culture of the world
The Hague Convention, 1954

 


Detalj av svårt vattenskadade takmålningar föreställande ansikten i kyrkan Debre Berhan Selassie, även kallad The Ethiopian Sistine Chapel, bemålat från golv till tak. Ca 1820. Gondarinsk stil. Gondar, Etiopien.

 

Inledning

Länkar till artikelns fortsättning:
Vårt och etiopiernas ekonomiska dilemma
Ett pionjärarbete tar form – skisserad agenda


DEN SOM HAR FÅTT GLÄDJEN att bekanta sig med den bildkonst man möter i kyrkor och i kloster i Etiopien förstår att detta är stor konst. Som kulturellt och religiöst fenomen är denna, utan att estetiskt sett påminna om dessa, helt jämförbar med den äldre klassiska tibetanska, indiska, eller kinesiska konsten. Den etiopiska konsten gestaltar som kulturarv betraktad en alltjämt levande och central del av Etiopiens historia och det etiopiska folkets självbild. Den har därför inte bara ett musealt värde – som i sig är stort – utan också en djupare betydelse som speglar detta folks originalitet och mentalitet. Denna konst utgör en omistlig del av etiopiernas liv idag.

I jämförelse med andra bildkulturer är den äldre etiopiska sakrala konsten starkt försummad. Bristen på kunskap om denna är stor och litteraturen på området mycket sparsam. Detta är anmärkningsvärt inte bara med tanke på den enastående naivistiska och andliga skönhet denna konst kan uppvisa, utan också då den utgör en betydelsefull del av den afrikanska konsten och historien såväl som av världsarvet.

Ärkeängeln Mikael. Detalj av väggmålning i begynnande förfall. Debre Berhan Selassie. Ca 1820. Gondarinsk stil. Gondar, Etiopien.

Chagall, Matisse och många av de medeltida mästarna inom latinsk och bysantinsk konst skulle säkert ha stått med gapande mun inför den autentiska och alltigenom oförställda skönhet vi här möter. Den djärva behandlingen av linje färg och form, den charmerande porträtteringen av Kristus, ärkeänglar och helgon, de fasansfull skildringarna av Hades, gestiken, dramatiken och skaparglädjen väcker förundran, gestaltar en för detta måleri artspecifik ikonografi och estetik.

Denna konst – ett för det etiopiska folket och världssamfundet omistligt kulturarv – hotas nu i accelererande takt av förfall. Detta är anledningen till den räddningsinsats som ska ta sin utgångspunkt i ett pilotprojekt med fokus på kyrkan Debre Selam Mika’el. (En beskrivning av denna kyrka och dess konstnärliga utsmyckningar ges via länk längst ned i denna text.) Debre Selam Mika’el är ett av de främsta medeltida byggnadsmonumenten i Etiopien, beläget på Atsbiplatån i Tigrai, den nordligaste regionen i landet. Den konservering av muralmålningar och den utbildning av praktikanter som här kommer att ske ska bilda utgångspunkten för ett planerat större konserverings- och utbildningsprogram som vi hoppas på sikt ska bidra till att detta förfall upphör. Vår främste förespråkare, professor Richard Pankhurst, ger i korta ordalag uttryck för sin syn på situationen för denna del av det etiopiska kulturarvet och den insats vi från svensk sida önskar göra.

Richard Pankhurst är professor i historia och grundare av Institute of Ethiopian Studies (IES), Addis Ababa University, internationellt centrum för forskning inom etiopisk humaniora. Han är en världsberömd forskare och central gestalt inom det etiopiska kulturlivet och även högt respekterad hos den etiopiska allmänheten. I sin rekommendation talar han om den akuta situation som råder för den äldre sakrala konsten i Etiopien och sammanfattar betydelsen pilotprojektet Debre Selam Mika’el: Letter of Recommendation by Richard Pankhurst

Detalj ur elefantscen. Muralmålning i accelererande förfall. 1000- till 1100-talet. Västra väggen, norra sidoskeppet. Debre Selam Mika'el.

En vetenskaplig rapport där vårt projekt och den förundersökning som skett beskrivs på ett mer fackmannamässigt sätt riktad till professionellt aktiva inom fältet målerikonservering och kulturminnesvård föreligger i tryckt form. Denna kommer inom kort att presenteras på en för ändamålet särskilt upprättad databas i regi av det nyligen bildade Society for the Conservation of the Ethiopian Cultural Heritage (SCECH). Läs mer: Charter, Presentation av medlemmar, samarbetspartners och planerad verksamhet

För alla med intresse för kultur och i synnerhet för dem som intresserar sig för den afrikanska konsten och historien och som vill värna om det kulturarv som djupast sett tillhör hela världssamfundet, presenteras i det följande projektet Debre Selam Mika’el. Vid sidan av denna artikel kan man också ta del av en kort beskrivning av monumentet som sådant, dess byggnadskonstruktion och unika målningar. I ytterligare en artikel om den förundersökning av byggnadens och målningarnas skick som genomfördes i Debre Selam Mika’el i november 2009 presenteras vårt team och via länk våra närmaste samarbetspartners i Etiopien. Här berättas också om miljön och människorna på plats, om hur de olika momenten i förundersökningen gick till och om hur det steg för steg gick till att frilägga en ca 1000 år gammal ängel, dold under sekel av smuts i en av kyrkans lunetter.

_______________________________________________________________________________

Fortsättning: Vårt och etiopiernas ekonomiska dilemma

 

Copyright © Text och bild SCECH, författaren och fotograferna 2011

 

 

 


 

 

 

Lämna ett svar